elgourmet

Esencialmente Dolli 2004

Chef: Dolli Irigoyen

Conduce: Dolli Irigoyen
La reconocida chef Dolli Irigoyen ofrecerá sus mejores platos dulces para las fiestas: pan dulce en macetas, torta de mazapán y un cono de chocolate con salsa de chocolate.

idpais1 --- select top 10 cast(Programa as varchar(100)) as Programa, convert(char(5), dateadd(minute,(select Dif_Horaria_Inv from PAISES where PaisID=1),Emision), 114) as hora, convert(char(10), dateadd(minute,(select Dif_Horaria_Inv from PAISES where PaisID=1),Emision), 121) as fecha from FEED_PROGRAMACION where Programa='ESENDOLLY2004' and CONVERT(char(23), DATEADD(minute,(select Dif_Horaria_Inv from PAISES where PaisID=1),Emision), 121) > (SELECT Convert(varchar(23),GetDate(), 121)) and ZonaID=(select ZonaID from PAISES where PaisID=1) order by Emision
ESTAMOS VIENDO
00:30 hs.

Exploradora de sabores